Privaatsuspoliitika

Täname Teid, et külastate meie veebilehte!

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siinolevate kasutustingimustega. 

Autorikaitse

Dataprint.ee kodulehel sisalduv info ja materjalid on OÜ Data Print omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega. 

Materjalide kopeerimine ja levitamine 

Dataprindi kodulehte võib kasutada ja printida ainult  isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Kodulehel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma OÜ Data Print esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@dataprint.ee. OÜ Data Print säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse.

Reguleeriv seadusandlus    

Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Muudatused    

OÜ Data Print jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele. 

Privaatsustingimused

Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldame, kuidas ja millistel eesmärkidel Data Print OÜ töötleb klientide, tarnijate ja huvirühmade isikuandmeid ning meie veebilehe (https://dataprint.ee/) kasutajate andmeid.

1 Vastutav töötleja

Osaühing Data Print (registrikood 10511612)

Vaksali tn 53, Tartu, 51014 Eesti

2 Andmetega seotud küsimuste eest vastutav isik

Triin Anette Kaasik, e-post: [lisa e-posti aadress]

3 Registri nimi

Data Print klientide, tarnijate ja huvirühmade register

4 Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse klientide, tarnijate ja muude huvirühmadega suhete hoidmiseks, nende haldamiseks ja arendamiseks, analüüsimiseks ja statistikaks ning ka kliendi- ja tarnija suhete või muude asjakohaste suhete, näiteks partnerluse, üldiseks arendamiseks.

 • Isikuandmete töötlemine klientide ja tarnijatega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmisel põhineb sellel lepingul või on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevateks toiminguteks. Selliste andmete esitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks. Kui andmeid ei esitata, ei saa lepingut sõlmida.
 • Isikuandmete töötlemine kliendisuhete haldamiseks ja arendamiseks, Data Printi teenuste ja toodete reklaamimiseks ning nende turustamiseks põhineb Data Printi õigustatud huvil või andmesubjekti nõusolekul.
 • Videovalve Data Printi ruumides toimub Data Printi õigustatud huvi alusel eesmärgiga tagada valduse turvalisus.

5 Isikuandmete kategooriad

Töödelda võidakse järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

 • Andmesubjekti üldandmed, sealhulgas nimi ja tema kontaktandmed, ametinimetus, tööandja nimi, tema kontaktandmed ja registrikood ning muu vajalik teave kontakteerumiseks.
 • Teenuste ja toodete hankimise ning maksetega seotud andmed, märkmed ja mistahes muu andmesubjekti esitatud teave.
 • Andmetöötlusega seotud andmed, sealhulgas andmete sisestamise kuupäev ja allikas, samuti muud kliendi- ja tarnesuhtega seotud andmed ning muud asjakohased seosed, samuti lepinguliste suhetega seotud andmed.

Data Printi veebileht kasutab küpsiseid mitmesuguse teabe kogumiseks. Osa sellest teabest võib olla käsitletav isikuandmetena. Isikuandmete kogumine toimub seega ka meie veebisaidil küpsiste kaudu. Küpsise abil saab jälgida, kas veebisaiti on varem külastatud samast brauserist. Teavet selle kohta, kas jälgimisküpsist juba kasutatakse, leiate brauserist. Kui varasemat küpsist ei tuvastata, salvestatakse brauseris uus küpsis. Küpsiste abil kogutakse teavet selle brauseriga külastatud veebilehtede, brauseri IP-aadressi ja aja kohta; samuti selle kohta, milliselt veebiaadressilt brauser veebilehele saabus ning, millisest serverist ja millisest domeenist veebilehte külastati.

6 Isikuandmete säilitamise aeg

Data Printil on nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmeid teatud aja jooksul säilitada. Data Print ei hoia isiklikke andmeid kauem, kui on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks ja Data Printi kohustuste täitmiseks. Reeglina säilitatakse klientide, tarnijate ja huvigruppide kohta kogutud isikuandmeid 3 aastat. Data Print võib isikuandmeid säilitada kauem, kui ta on selleks kohustatud (nt raamatupidamis- või maksualastest õigusaktidest tulenevad kohustused) või kui olete andnud nõusoleku andmete säilitamiseks ja töötlemiseks sellest pikema aja jooksul. Näiteks säilitatakse raamatupidamisdokumentides sisalduvat teavet vastavalt seadusele seitse aastat. Vastutav töötleja hindab eeltoodud säilitamisperioode regulaarselt.

Kui Data Print edastab isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale, määrab andmete edasise säilitamise tähtajad andmete saaja.

7 Andmete allikad

Kontaktandmeid ja kliendiandmeid saadakse andmete esitamisel meiega kontakteerumisel, tellimuste esitamisel, pakkumiste küsimisel ja kliendiks registreerumise käigus. Oma andmekogusse võime kanda ka andmeid, mille esitavad Data Printile meie partnerid.

8 Andmete avaldamine ja edastamine väljaspoole EL ja EMP territooriumi

Vastutav töötleja võib avaldada andmekogusse salvestatud isikuandmeid vastavalt asjakohaste õigusaktidega lubatule või nõutule, näiteks võime andmeid edastada inkassofirmale. Vastutav töötleja võib isikuandmeid edastada, näiteks juhul, kui tellib isikuandmete töötlemise raamatupidamis- või turundusettevõttelt või arvete esitamisega tegelevalt ettevõttelt, kes töötleb sellisel juhul isikuandmeid vastutava töötleja nimel ilma õiguseta selliseid andmeid iseseisvalt muudel eesmärkidel töödelda. Tehnilistel põhjustel võivad andmed vahel paikneda välise teenusepakkuja serverites ja seadmetes ning sellisel juhul töödeldakse andmeid eemalt. Isikuandmeid ei edastata väljaspool EL ega EMP territooriumi, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse tehniliseks toimimiseks. Isikuandmete edastamine põhineb Euroopa Komisjoni vastu võetud standardsetel andmekaitseklauslitel või rakendatakse muid isikuandmete kaitse õigusaktidega kooskõlas olevaid kaitsemeetmeid. Sellisel juhul tagab vastutav töötleja isikuandmete kaitse piisava taseme, nagu on nõutud asjakohastes andmekaitsealastes õigusaktides.

9 Andmekogude turvalisus

Isikuandmeid hoitakse tulemüüride, paroolide ja andmeturbetarkvaraga kaitstud andmebaasides. Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad turvalistes seadmetes ning kasutajatunnuse ja parooliga pääsevad andmetele juurde ainult selleks määratud isikud. Andmekogudele juurdepääsuõiguse annab ja neid haldab andmetega seotud küsimuste eest vastutav isik. Vastutava töötleja võrk ja seadmed, kuhu andmekogud on salvestatud, on kaitstud tulemüüride, ning Windows 10 ja F-Secure andmeturbe tarkvaraga.

10 Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus:

 • saada teavet oma isikuandmete töötlemise ja selle eesmärkide kohta,
 • tutvuda oma andmetega,
 • nõuda andmete parandamist,
 • nõuda andmete kustutamist ja olla unustatud, kui puudub õiguslik alus tema andmete töötlemiseks,
 • andmete ülekandmisele,
 • isikuandmete töötlemise piiramisele konkreetsete eesmärkide välistamiseks, ja
 • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturustuseks ja muudel eesmärkidel, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi.

Isikuandmete töötlemisele vastuväidete esitamisel peab andmesubjekt esitama oma isikuandmete töötlemisest keeldumise põhjenduse. Vastutav töötleja võib keelduda taotluse täitmisest, kui see on õigusaktidega lubatud.

Lisaks, kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust. Andmesubjekt võib kasutada mis tahes ülalnimetatud õigust, esitades vastutavale töötlejale kirjaliku ja allkirjastatud taotluse kasutades punktis 1 nimetatud kontaktandmeid.

Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei olnud õiguspärane, on andmesubjektil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Eestis on järelevalveasutuseks Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134).

Kas vajad nõu
meie teenuste osas?

Võta meiega ühendust

+372 740 9111

dataprint@dataprint.ee

E-R 9:00 – 17:00